niedziela, 11 kwietnia 2010

Profile w OPC UA - Wstęp [PL]

OPC Unified Architecture (OPC UA) łączy funkcjonalności znane z poprzednich wersji OPC, jak OPC DA, OPC HDA, OPC A&E oraz dodatkowo wprowadza nowe funkcjonalności jak metody, czy zdarzenia historyczne. Oczywiście nie każda aplikacja wykorzystująca OPC UA musi wspierać wszystkie funkcje opisane we wszystkich (kilkunastu) specyfikacjach definiujących technologię OPC UA. Dobrym przykładem może być serwer OPC UA, który jest uruchomiony na urządzeniu typu sterownik przemysłowy, a który raczej ze względu na bardzo ograniczoną pamięć urządzenia nie będzie udostępniał danych o charakterze historycznym, może nie udostępniać szyfrowania, itd. . Podobnie w przypadku oprogramowania typu klient OPC UA, wśród których na pewno będą tylko takie aplikacje, które będą obsługiwać tylko dane bieżące, inne będą obsługiwać tylko zdarzenia, itp... W związku z tą różnorodnością i aby użytkownicy technologii lepiej mogli dobrać aplikacje, które będą ze sobą współpracować, OPC UA wprowadza tzw. Profile.

Profile definiują zbiory funkcjonalności wchodzących w skład specyfikacji OPC UA. Profile pozwalają na lepszą wymianę informacji pomiędzy dostawcami rozwiązań a ich użytkownikami. Dostawca deklaruje, jakie profile są wspierane przez jego produkt, a użytkownik może wskazywać, dla jakich profili on potrzebuje wsparcia. Poszczególne aplikacje mogą być sprawdzane, czy wspierają dany profil w procesie certyfikacyjnym. Dla aplikacji będą wystawiane certyfikaty podpisywane elektronicznie, które będą zawierały informacje dotyczące wpieranych przez aplikację funkcjonalności.

Profile to nie tylko informacje wykorzystywane przez dostawców oprogramowania i jego użytkowników do lepszego zrozumienia. Informacje na temat wspieranych profili są też wymieniane podczas połączenia pomiędzy aplikacjami wykorzystującymi OPC UA. To zapewnia możliwość odrzucania połączeń pomiędzy aplikacjami, które nie są w stanie współpracować.

Każda aplikacja korzystająca z OPC UA może wspierać wiele Profili. Dodatkowo pewien Profil może składać się z innych Profili. Specyfikacja OPC UA [UA7] definiuje jeszcze pojęcie Jednostki Zgodności (Conformance Unit). Jednostka Zgodności (Conformance Unit) jest pewną atomową funkcjonalnością, która może zostać przetestowana. Osobna specyfikacja [OPCTL8][OPCTL9] wskazuje testy, jakie należy przeprowadzić, w celu sprawdzenia wsparcia dla danej Jednostki Zgodności. Poniższy rysunek obrazuje opisane tutaj zależności.

Wśród Profili można wyróżnić następujące kategorie:

Więcej informacji na temat tego, co wchodzi w skład każdej kategorii można znaleźć, na stronie OPC Foundation: https://opcfoundation.org/profilereporting/index.htm.

Literatura:

  • [UA7] OPC UA Specification: Part 7 – Profiles, OPC Foundation
  • [OPCTL8] OPC Test Lab Specification: Part 8 – UA Server, OPC Foundation
  • [OPCTL9] OPC Test Lab Specification: Part 9 – UA Client, OPC Foundation
  • [UAProfiles] OPC UA Profiles: https://opcfoundation.org/profilereporting/index.htm , OPC Foundation
  • [OPCUABook] OPC Unified Architecture, autorzy: Wolfgang Mahnke, Stefan-Helmut Leitner Matthias Damm, Springer 2009, ISBN 978-3-540-68899-0
  • [eBook] OPC UA eBook: http://www.commsvr.com/UAModelDesigner/Index.aspx, CAS 2008-2010

1 komentarz:

Posty powiązane / Related posts