niedziela, 27 czerwca 2010

Jak DataSet’a przenieść do MsSQL'a? (SQLServer Management Objects i SqlBulkCopy) [PL]

Promuj
W tym artykule przedstawione zostanie jak można przenieść informacje z DataSet'a (układ i zawartość) do bazy danych opartej o Microsoft SQL Server (również w wersji Express). W tym celu zostaną wykorzystane SQLServer Management Objects (SMO) i SqlBulkCopy.
Ze wspomnianym problem spotkałem się już jakiś czas temu (przeczytajcie na devPytaniach: „Jak z DataSet’a wytworzyć bazę danych?”), ale dopiero teraz znalazłem chwilę czasu, aby rozwiązanie opisać.

Podstawy wykorzystania SQLServer Management Objects (SMO)

Referencje do bibliotek

Przed przystąpieniem do wykorzystania SMO w naszej aplikacji należy dodać do projektu odpowiednie referencje (poniżej przedstawiono lokalizacje domyślne):
 • %programfiles%\Microsoft SQL Server\100\SDK\Assemblies\Microsoft.SqlServer.ConnectionInfo.dll
 • %programfiles%\Microsoft SQL Server\100\SDK\Assemblies\Microsoft.SqlServer.Management.Sdk.Sfc.dll
 • %programfiles%\Microsoft SQL Server\100\SDK\Assemblies\Microsoft.SqlServer.Smo.dll
 • %programfiles%\Microsoft SQL Server\100\SDK\Assemblies\Microsoft.SqlServer.SqlEnum.dll
Później wskazujemy, z jakich dodatkowych przestrzeni adresowych będziemy korzystać:
 • using Microsoft.SqlServer;
 • using Microsoft.SqlServer.Server;
 • using Microsoft.SqlServer.Management.Smo;
 • using Microsoft.SqlServer.Management.Common;

Obiekt serwera

Aby podłączyć się do serwera SQL należy:
SqlConnection Connection = new SqlConnection( ConnectionString );
//SMO Server object setup with SQLConnection.
Server MySQLServer = new Server( new ServerConnection( Connection ) );

Obiekt bazy danych

Aby utworzyć bazę danych należy:
Database MyDataBase = new Database( MySQLServer, DataBaseName );
MyDataBase.Create();

Obiekt tabeli

Aby utworzyć tabelę w bazie danych należy:
Table myTable = new Table( MyDataBase, DataSetTable.TableName );
// ...
// Creation of Columns, Keys, etc...
//Create the Destination Table
myTable.Create();

Obiekt kolumny

W celu utworzenia kolumny należy:
 myColumn = new Column( myTable, dc.ColumnName );
 myColumn.DataType = GetDataType( dc.DataType.ToString(),dc.MaxLength );
 //GetDataType - created SQL Server DataType based on originall type and max length
 if ( dc.AutoIncrement )
 {
  myColumn.Identity = true;
  myColumn.IdentityIncrement = dc.AutoIncrementStep;
  myColumn.IdentitySeed = dc.AutoIncrementSeed;
 }
 myTable.Columns.Add( myColumn );

Obiekt indeksu (klucze dla tabeli)

Aby ustawić dla tabeli klucz główny należy:
Index index = new Index( myTable, "PrimaryID" + myTable.Name );
index.IndexKeyType = IndexKeyType.DriPrimaryKey;
foreach ( DataColumn pk in DataSetTable.PrimaryKey )
{
 index.IndexedColumns.Add( new IndexedColumn( index, pk.ColumnName ) );
}
myTable.Indexes.Add( index );

Podstawy SqlBulkCopy

SqlBulkCopy pozwala na efektywne ładowanie danych do bazy danych z pliku XML lub DataSet'a.
Najpierw należy dodać referencję do Assembly System.Data.dll. Późniejsze wykorzystanie jest już bardzo proste:
// Bulk Copy loader
System.Data.SqlClient.SqlBulkCopy bulkCopy = new System.Data.SqlClient.SqlBulkCopy( MyConnectionString );
//Destination table:
bulkCopy.DestinationTableName = String.Format( "\"{0}\"", dataSetTable.TableName );
try
{
 //writing to server
 bulkCopy.WriteToServer( dataSetTable );
}
catch ( Exception ex )
{
 MessageBox.Show( dataSetTable.TableName + ":" + ex.Message );
}
finally
{
 //closing bulk copy connection
 bulkCopy.Close();
}

Gotowy kod rozwiązujący tytułowy problem (DataSet -> MsSQL)

Na sam koniec zapraszam do zapoznania się z gotowym kodem rozwiązujący tytułowy problem, czyli przeniesienie informacji z DataSet'a (układ i zawartość tabel) do bazy danych:
 class DataSet2SMO
 {
  public static void CreateDataBase( string ConnectionString, string DataBaseName, DataSet SourceDataSet, bool LoadData )
  {
   SqlConnection Connection = new SqlConnection( ConnectionString );
   //SMO Server object setup with SQLConnection.
   Server MySQLServer = new Server( new ServerConnection( Connection ) );
   //Create a new SMO Database giving server object and database name
   Database MyDataBase = new Database( MySQLServer, DataBaseName );
   MyDataBase.Create();
   foreach ( DataTable dt in SourceDataSet.Tables )
   {
    CreateDataTable( MySQLServer.Databases[ DataBaseName ], dt );
    if ( LoadData )
    {
     //loading Data (if required)
     string NewConnectionString = String.Format( "{0};Initial Catalog={1};", ConnectionString, DataBaseName );
     // Bulk Copy loader
     System.Data.SqlClient.SqlBulkCopy bulkCopy = new System.Data.SqlClient.SqlBulkCopy( NewConnectionString );
     //Destination table:
     bulkCopy.DestinationTableName = String.Format( "\"{0}\"", dt.TableName );
     try
     {
      //writing to server
      bulkCopy.WriteToServer( dt );
     }
     catch ( Exception ex )
     {
      MessageBox.Show( dt.TableName + ":" + ex.Message );
     }
     finally
     {
      //closing bulk copy connection
      bulkCopy.Close();
     }
    }
   }
  }
  private static void CreateDataTable( Database MyDataBase, DataTable DataSetTable )
  {
   Table myTable = new Table( MyDataBase, DataSetTable.TableName );
   //SMO Column object referring to destination table.
   Column myColumn;
   //Add the column names and types from the datatable into the new table
   //Using the columns name and type property
   foreach ( DataColumn dc in DataSetTable.Columns )
   {
    //Create columns from datatable column schema
    myColumn = new Column( myTable, dc.ColumnName );
    myColumn.DataType = GetDataType( dc.DataType.ToString(), dc.MaxLength );
    //GetDataType - created SQL Server DataType based on originall type and max length
    if ( dc.AutoIncrement )
    {
     myColumn.Identity = true;
     myColumn.IdentityIncrement = dc.AutoIncrementStep;
     myColumn.IdentitySeed = dc.AutoIncrementSeed;
    }
    myTable.Columns.Add( myColumn );
   }
   //Create a primary key index
   Index index = new Index( myTable, "PrimaryID" + myTable.Name );
   index.IndexKeyType = IndexKeyType.DriPrimaryKey;
   foreach ( DataColumn pk in DataSetTable.PrimaryKey )
   {
    index.IndexedColumns.Add( new IndexedColumn( index, pk.ColumnName ) );
   }
   myTable.Indexes.Add( index );
   //Create the Destination Table
   myTable.Create();
  }
  private static DataType GetDataType( string dataType, int MaxLength )
  {
   DataType DTTemp = null;

   switch ( dataType )
   {
    case "System.Decimal":
     DTTemp = DataType.Decimal( 2, 18 );
     break;
    case ( "System.String" ):
     DTTemp = DataType.VarChar( MaxLength );
     break;
    case "System.Int16":
    case "System.Int32":
    case "System.UInt16":
    case "System.UInt32":
     DTTemp = DataType.Int;
     break;
    case "System.Double":
    case "System.Single":
     DTTemp = DataType.Real;
     break;
    case "System.Int64":
     DTTemp = DataType.BigInt;
     break;
    case "System.DateTime":
     DTTemp = DataType.DateTime;
     break;
   }
   return DTTemp;
  }
 }
I przykład wykorzystania:
MySchema myDataSet = new MySchema();
myDataSet.ReadXml( xmlfilename );
string connectionstring = @"Data Source=localhost\SQLEXPRESS;Integrated Security=True";
DataSet2SMO.CreateDataBase( connectionstring, "MyNewDatabase", myDataSet, true );

Źródła i dalsze informacje na ten temat

Zapraszam również do zapoznania się ze źródłami, na podstawie których powstało niniejsze opracowanie:

Czy to już wszystko?

Na pewno to dopiero podstawowe informacje o SMO i SqlBulkCopy. Nie jest to też przedstawienie pełnego rozwiązania. Rozwinąć można również temat mapowania typów danych. Nie uwzględniłem powiązań między tabelami i kluczy obcych. Przyznam, że nie potrzebowałem akurat takiej funkcjonalności, ale może ktoś inny zaproponuje co tu można jeszcze zrobić. W każdym razie wydaje mi się, że zaprezentowane rozwiązanie wystarczy w wielu przypadkach.
Promuj

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Posty powiązane / Related posts