poniedziałek, 1 lutego 2010

Integracja SVN i BugNET krok drugi [PL]

Promuj

Tym razem w ramach rozwinięcia tematyki integracji SVN z systemem BugNET pokażę trochę bardziej zaawansowane rozwiązanie.

Integracja oparta jest o stabilną (nie beta i nie RC) wersję BugNET: 0.7.921. Niestety w tej wersji BugNet nie jest wyposażony w żadne mechanizmy (np. web-serwisy), które mogą zapewnić integrację (zgodnie z zapewnieniami autora BugNet jakieś web-serwisy pozwalające na integrację mają być dodane od wersji 0.8). Ten post proponuje, jaki web-serwis można dodać do BugNet by umożliwić integracje z SVN polegającą na automatycznym dodawaniu komentarza do problemu, po wykonaniu commit w subversion.

Informacja, którą chcemy umieścić jako komentarz w BugNet:

 • Nr rewizji

 • Autor

 • Data

 • Wiadomość danego commit’a

 • Lista katalogów w których nastąpiły zmiany

Konfiguracja i modyfikacja po stronie BugNET:

Dodajemy możliwość by BugNET miał web service obsługujący dodawanie komentarzy, czyli należy pobrać kod źródłowy, a następnie dodać następujące pliki do katalogu: BugNET-0.7.921\src\BugNET_WAP\Bugs:

 • CommentAdder.asmx

  <%@ WebService Language="C#" CodeBehind="CommentAdder.asmx.cs" Class="BugNET.Bugs.CommentAdder" %>
  

 • CommentAdder.asmx.cs

  using System;
  using System.Data;
  using System.Web;
  using System.Collections;
  using System.Web.Services;
  using System.Web.Services.Protocols;
  using System.ComponentModel;
  using BugNET.BusinessLogicLayer;
  
  namespace BugNET.Bugs
  {
   /// <summary>
   /// Summary description for CommentAdder
   /// </summary>
   [WebService(Namespace = "http://BugNetServer/")]
   [WebServiceBinding(ConformsTo = WsiProfiles.BasicProfile1_1)]
   [ToolboxItem(false)]
   public class CommentAdder : System.Web.Services.WebService
   {
    // Web Service method to add comment
    // bugid - issue identifier
   // comment - comment to be added
   // username - the name of the user that is adding the comment
    [WebMethod]
    public bool AddComment(int bugid, string comment, string username)
    {
     try
     {
     // creation of the new Comment object 
      Comment newComment = new Comment(bugid, comment.Trim(), username);
   // it is time to save the comment 
      newComment.Save();
      return true;
     }
     catch
     {
      return false;
     }
    }
   }
  }
  
  

Otrzymujemy więc następujący serwis:

Konfiguracja i modyfikacja po stronie Subversion (SVN)

Po stronie Subversion trzeba stworzyć pewien skrypt/program, który zostanie wykonany po commit’cie (czyli należy dodać tzw. Post-commit Hook), można to zrobić wieloma sposobami, ja wykorzystam oprogramowanie Captain Hook for Subversion, by stworzyć (w C#) odpowiednią aplikację dodającą komentarz. W tym celu należy zaimplementować klasę dziedziczącą po: PostCommitHook

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Configuration;
using System.IO;
using System.Net.Mail;
using System.Reflection;
using System.Text;
using System.Text.RegularExpressions;
using CaptainHook.Subversion;
using CaptainHook.Subversion.Hook;

namespace Hook.Plugins
{
 public class PostCommitBugnetLink: PostCommitHook
 {
  /// <summary>
  /// Handles the post commit hook by sending out an email.
  /// </summary>
  /// <param name="commitInfo">commit information prepared by Captain Hook</param>
  protected override bool HandleHookEvent( IRevisionInfo commitInfo )
  {
   //creating a list of changed directories during commit:
   string[] changedDirectories = this.HostApplication.SubversionApplication.GetChangedDirectories( commitInfo.Revision );
   string modifiedPaths = string.Empty;
   if ( changedDirectories != null && changedDirectories.Length > 0 )
   {
   //each changed directory is in new line, separated by <br />
    modifiedPaths = String.Join( Environment.NewLine + "<br/>", changedDirectories ); 
   }

   // message to be stored as comment to particular issue 
   string message = String.Format( "<p>Rev: <strong>{0}</strong>, author: <strong>{1}</strong> date:{2}</p>" +
    "<p>SVN log message:</p>" +
    "<p><span class=\"Code\">{3}</span></p>" +
    "<p>Modified paths:</p>" +
    "<p><span class=\"Code\">{4}</span></p>",
    commitInfo.Revision, 
    commitInfo.Author, 
    commitInfo.DateStamp, 
    commitInfo.LogMessage.Replace(Environment.NewLine,Environment.NewLine+"<br/>"), 
    modifiedPaths );

   // comment should is added by particular use
  // in this example the user name is taken from application settings
  // the setting name is bugnet user
   string bugnetuser = ConfigurationManager.AppSettings[ "bugnetuser" ];
  // if bugnetuser setting is empty or null (not set) we can utilise the "admin" user
   if ( String.IsNullOrEmpty( bugnetuser ) )
    bugnetuser = "admin";
   int bugid = 0;
   // now it is time to call BugNet web service to establish a connection
   BugNetLink.BugNETCommentAdder.CommentAdder remoteobj;
   try
   {
    remoteobj = new BugNetLink.BugNETCommentAdder.CommentAdder();
   }
   catch ( Exception ex )
   {
    System.Console.WriteLine( "Problem with creating remote object: " + ex.ToString() );
    return false;
   }

   // now it is time to get a bug identifier (ID) from commit message.
  // to do it we have to get number after string "Issue #:"
   try
   {
    Regex pattern = new Regex( "Issue #: [0-9]+" );
    string bugid_str = pattern.Match( commitInfo.LogMessage ).Value;
    pattern = new Regex( "[0-9]+" );
    bugid_str = pattern.Match( bugid_str ).Value;
    bugid = System.Convert.ToInt32( bugid_str );
   }
   catch
   {
    System.Console.WriteLine( "Bug ID not found" );
    return false;
   }
  // if the issue idetifier is found we can call a web service and add a comment
   if ( bugid > 0 )
   {
    try
    {
     return remoteobj.AddComment( bugid, message, bugnetuser ); 
    }
    catch ( Exception ex )
    {
     System.Console.WriteLine( "Problem with calling remote object: " + ex.ToString() );
    }
   }
   return false;//PostCommit hooks ignore this anyways.
  }

 }
}

Oczywiście należy pamiętać że wywołanie: BugNetLink.BugNETCommentAdder.CommentAdder, to odwołanie do referencji do serwisu CommentAdded.asmx (więc w projekcie w Visual Studio należy dodać odpowiednią referencję do web serwisu (przykład pokazujący jak to zrobić, choć dla innego web serwisu))

Konfiguracja po stronie repozytorium i TortoiseSVN:

Należy dodać odpowiednie właściwości tak jak to było opisane w poprzednim post’cie.

Podsumowanie

W niniejszym opisie wskazałem co należy zrobić, by informacja o wykonanym commit (w repozytorium) automatycznie była dodawana do informacji o pewnym problemie. Rozwiązanie te zdaje się być funkcjonalne, aczkolwiek można je pod paroma względami usprawnić i rozwiązać następujące problemy:

 • Trzeba ręcznie zmodyfikować kod BugNET (ma się to zmienić od nowej linii BugNet’a: 0.8)

 • Nie ma żadnego zabezpieczenia web serwisu,

 • Web serwis może się podszyć pod dowolnego użytkownika (być może jako nazwa użytkownika który dodaje komentarz, powinien być pobrana nazwa użytkownika wykonującego commit w SVN)

 • Commit’a można powiązać tylko z jednym "issue" (należałoby dać użytkownikowi możliwość wprowadzenia kilku numerów "issue” poprzez oddzielanie ich przecinkami

 • Opis problemu w komentarzu musi mieć konkretny format (np.: Issue #:1234) (ale w większości przypadków pilnuje tego TortoiseSVNPromuj

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Posty powiązane / Related posts