sobota, 11 czerwca 2011

70-511: Enhancing Usability: Implementacja przetwarzania asynchronicznego (przykład) [PL]

W ramach kontynuacji tematu rozpoczętego we wpisie „70-511: Enhancing Usability: Implementacja przetwarzania asynchronicznego (teoria)”, zapraszam do zapoznania się z przykładem kodu źródłowego, który będzie ilustracją do przedstawionej teorii (przykład kodu źródłowego dotyczy implementacji przetwarzania asynchronicznego, ze szczególnym naciskiem na to, jak jest to rozwiązane w WPF).W ramach przykładu zostanie pokazane wykorzystanie BacgroundWorker'a i Dispatcher'a.
W przykładzie zostanie wykorzystane proste okno z dwoma przyciskami (uruchamiającym i anulującym operację do wykonania w tle), paskiem postępu i etykietą pokazującą stan operacji. W kodzie XAML można to zapisać np. tak:
 <Window x:Class="AsynchronousProcessing.MainWindow"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    Title="MainWindow" Height="350" Width="525">
  <StackPanel>
    <Button x:Name="Button_GO" Click="Button_GO_Click">Go</Button>
    <Button Content="Cancel" Height="23" Name="button_Cancel" Click="button_Cancel_Click" />
    <ProgressBar Height="20" Name="progressBar1"/>
    <Label >Result:</Label>
    <Label Content="Label" Height="28" Name="label_result" />
  </StackPanel>
</Window>
W klasie okna powinniśmy zadeklarować obiekt BackgroundWorker'a, np.:
System.ComponentModel.BackgroundWorker worker = new System.ComponentModel.BackgroundWorker();
który inicjujemy w konstruktorze okna:
   worker.WorkerSupportsCancellation = true;
   worker.WorkerReportsProgress = true;
   worker.RunWorkerCompleted += new System.ComponentModel.RunWorkerCompletedEventHandler( worker_RunWorkerCompleted );
   worker.ProgressChanged += new System.ComponentModel.ProgressChangedEventHandler( worker_ProgressChanged );
   worker.DoWork += new System.ComponentModel.DoWorkEventHandler( worker_DoWork );
Przycisk Go będzie uruchamiał operację w tle (worker.RunWorkerAsync();). Przycisk Cancel będzie anulował operację (worker.CancelAsync();). Pasek postępu będzie aktualizowany jako obsługa zdarzenia ProgressChanged (progressBar1.Value = e.ProgressPercentage;). Po zakończeniu operacji w tle będziemy w etykiecie związane z rezultatem wpisywać rezultat lub informację, że operacja była anulowana:
  void worker_RunWorkerCompleted( object sender, System.ComponentModel.RunWorkerCompletedEventArgs e )
  {
   if ( !e.Cancelled )
    label_result.Content = e.Result;
   else
    label_result.Content = "canceled";
  }
Po wykonaniu powyższej konfiguracji, czas na zapisanie kodu operacji w tle. W tym przypadku będzie to prosta pętla od 0 do 100, w której będzie sprawdzany warunek anulowania, raportowany będzie postęp oraz wykonywana będzie pauza na 100 ms:
  void worker_DoWork( object sender, System.ComponentModel.DoWorkEventArgs e )
  {
   for ( int i = 0; i < 100; i++ )
   {
    if ( worker.CancellationPending )
    {
     e.Cancel = true;
     break;
    }
    worker.ReportProgress( i );
    System.Threading.Thread.Sleep( 100 );
   }
   e.Result = "Done";
  }
A co w przypadku, gdy chcielibyśmy w etykiecie rezultatu wypisywać procent zaawansowania operacji? Można by było wykorzystać zdarzenie ProgressChanged (i jest to zalecane podejście!), ale można również ręcznie aktualizować etykietę bezpośrednio z wątku BackgroundWorker'a, trzeba tylko wykorzystać Disparcher'a. Można to zapisać w sposób następujący:
   delegate void methodewithIntargument( int i );  
   private void UpdateLabel( int i )
  {
   if ( label_result.Dispatcher.CheckAccess() )
    label_result.Content = i;
   else
    label_result.Dispatcher.BeginInvoke( new methodewithIntargument( UpdateLabel ), new object[] { i } );
  }
Ostatecznie kod całej klasy w tym przykładzie wygląda następująco:
 public partial class MainWindow: Window
 {
  System.ComponentModel.BackgroundWorker worker = new System.ComponentModel.BackgroundWorker();
  delegate void methodewithIntargument( int i );
  public MainWindow()
  {
   InitializeComponent();
   worker.WorkerSupportsCancellation = true;
   worker.WorkerReportsProgress = true;
   worker.RunWorkerCompleted += new System.ComponentModel.RunWorkerCompletedEventHandler( worker_RunWorkerCompleted );
   worker.ProgressChanged += new System.ComponentModel.ProgressChangedEventHandler( worker_ProgressChanged );
   worker.DoWork += new System.ComponentModel.DoWorkEventHandler( worker_DoWork );
  }

  void worker_DoWork( object sender, System.ComponentModel.DoWorkEventArgs e )
  {
   for ( int i = 0; i < 100; i++ )
   {
    if ( worker.CancellationPending )
    {
     e.Cancel = true;
     break;
    }
    UpdateLabel( i );
    worker.ReportProgress( i );
    System.Threading.Thread.Sleep( 100 );
   }
   e.Result = "Done";
  }

  private void UpdateLabel( int i )
  {
   if ( label_result.Dispatcher.CheckAccess() )
    label_result.Content = i;
   else
    label_result.Dispatcher.BeginInvoke( new methodewithIntargument( UpdateLabel ), new object[] { i } );
  }

  void worker_ProgressChanged( object sender, System.ComponentModel.ProgressChangedEventArgs e )
  {
   progressBar1.Value = e.ProgressPercentage;
  }

  void worker_RunWorkerCompleted( object sender, System.ComponentModel.RunWorkerCompletedEventArgs e )
  {
   if ( !e.Cancelled )
    label_result.Content = e.Result;
   else
    label_result.Content = "canceled";
  }

  private void Button_GO_Click( object sender, RoutedEventArgs e )
  {
   worker.RunWorkerAsync();
  }

  private void button_Cancel_Click( object sender, RoutedEventArgs e )
  {
   worker.CancelAsync();
  }
 }
Promuj

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Posty powiązane / Related posts